Lasri Coaching

Privacyverklaring

Lasri coaching & Begeleiding

Privacyverklaring

Bij Lasri Coaching & Begeleiding wordt grote waarde gehecht aan een zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens. We ontvangen, gebruiken, bewaren, ofwel verwerken, diverse persoonsgegevens om kwalitatief goede zorg en dienstverlening te kunnen bieden aan al onze deelnemers. In deze privacyverklaring staat uitgelegd wat dat voor jou betekent.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die ervoor zorgt dat je herkenbaar of vindbaar bent, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens over bijvoorbeeld je gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd.

Welke gegevens verwerken wij?

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens, zoals die hierboven vermeld staan, worden ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens over je gezondheid verwerkt. Persoonsgegevens komen via de organisaties waar het geld voor de zorg vandaan komt, zoals de woongemeente en het zorgkantoor. Deze gegevens worden gebruikt en daarnaast maken wij zelf een aantal nieuwe gegevens van de cliënt aan, zoals een overeenkomst, begeleidingsplan en rapportages van gesprekken.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens en wanneer?

Lasri Coaching & Begeleiding verwerkt persoonsgegevens omdat wij die nodig hebben om kwalitatief goede zorg aan je te bieden. Wij doen dat omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben afgesloten met elkaar, met de gemeente, of het zorgkantoor. De gegevens worden gebruikt in ons digitaal cliëntendossier, begeleidingsplannen, gespreksverslagen en bij administratieve zaken zoals facturering. Dat geldt voor de ‘gewone’ persoonsgegevens en voor de ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Deze laatste zijn nodig in het kader van (gezondheids)zorg. Dat gebeurt vanuit diverse wetten, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Met wie delen wij gegevens?

Binnen Lasri Coaching & Begeleiding zijn je persoonsgegevens zichtbaar voor de betrokken medewerkers. Wij hebben met al onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners afgesproken, dat zij de gegevens alleen gebruiken wanneer nodig, en veilig met je gegevens omgaan. Uiteraard heeft iedereen ook geheimhoudingsplicht. Buiten Lasri Coaching & Begeleiding delen wij de gegevens met de organisaties waar de opdracht vandaan komt, zoals bijvoorbeeld de gemeente en/of organisaties die van belang zijn voor het mede organiseren van een kwalitatief goede zorg. Dat kunnen samenwerkingspartners zijn die ook begeleiding aan je geven of bijvoorbeeld een behandelaar waar afstemming mee plaats vindt. Je gegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Rechten en vragen persoonsgegevens

Ons uitgangspunt binnen onze organisatie en in de samenwerking met anderen is zo veilig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Het privacy beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast (je kunt het ook vinden op onze website). Daarbij blijft Lasri Coaching & Begeleiding zorg dragen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Als je het ergens niet mee eens bent, kun je daarover met ons in gesprek gaan, bezwaar indienen of een klacht indienen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als er onzorgvuldig met je persoonsgegevens is omgegaan.

Lasri Coaching & Begeleiding erkent alle rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens volgens de Nederlandse wet AVG. Ten aanzien van jouw persoonsgegevens kun en mag je volgens de wet AVG bepaalde dingen aan ons vragen. Zo kun je altijd om inzage vragen van je persoonsgegevens, correcties laten aanbrengen, bepaalde gegevens laten wissen, of aan ons vragen je persoonsgegevens door te sturen naar andere instanties.  

Formulier toestemming gebruik persoonsgegevens op aanvraag.

Samen bepalen we het traject

Neem direct contact op

Iedereen kan een beroep doen op Lasri Coaching & Begeleiding. Iemand die graag begeleiding wil, kan zichzelf aanmelden voor een kennismakingsgesprek.